Hotel Ostredok Jasná Chopok
ski-in / ski-out hotel, lyžovanie, talianska reštaurácia, wellness

Rezervácie: +421 44 5591 531

Rezervácie: +421 44 5591 531

Rezervácie: +421 44 5591 531

Rezervácie: +421 44 5591 531

Rezervácie: +421 44 5591 531

Rezervácie: +421 44 5591 531

Rezervácie: +421 44 5591 531

Dvojposteľová izba

Rezervovať Viac
 
 
 

Všeobencé obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb

Článok I.
Zmluvné strany

1. Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len „Služby“) hotelom Ostredok***(ďalej len „Hotel“) klientom sú:  Ostredok, s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,vložka číslo: 85284/B IČO: 46905324, DIČ: 2023632633, IČ DPH: SK2023632633 b. fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len „Klienti“)2. Objednávku na poskytovanie „Služieb“ „Hotelom“ (ďalej len „Rezerácia“) môže uplatniť „Klient“ u „Hotela“ osobne, telefonicky, písomne, vrátane faxu alebo prostredníctvom internetu.3. Obsah „Rezervácie“ je uvedený na internetovej stránke „Hotela“.4. Ak to kapacita „Hotela“ umožňuje, ak má „Rezervácia „ všetky stanovené náležitosti a ak „Klient“ poskytne hotelu potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti „Hotel“ potvrdí „Klientovi“ poskytnutie „Služieb“ podľa jeho „Rezervácie“.5. Potvrdenie „Rezervácie“ uskutočňuje „Hotel“ buď písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu.Článok II.
Poskytovanie „Služieb“ „Hotela“ „Klientom“

1. „Hotel“ poskytuje „Klientom“ „Služby“ na základe ich „Rezervácie“ len po jej potvrdení „Hotelom“ a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.2. Hotel poskytuje „Klientom“ „Služby“ v dohodnutom rozsahu, inak v rozsahu a spôsobom ktorý určujú platné materiály „Hotela“, najmä jeho internetová stránka www.ostredok.sk.3. Za “Služby“ poskytnuté „Hotelom“ je „Klient“ povinný zaplatiť „Hotelu“ dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku „Hotela“. To platí o výške ceny, spôsobe a čase jej zaplatenia.4. „ Hotel“ je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. O tomto je „Hotel“ povinný informovať „Klienta“ písomne pri potvrdení „Rezervácie“.5. Cena „Služieb „Hotela“ vyplýva z potvrdenia „Rezervácie“. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa Cenníka vyveseného na recepcii a uverejnené na internetovej stránke „Hotela“.6. Splatnosť ceny „Služieb“ je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“.Článok III.
Práva a povinnosti „Klienta“

1. „Klient“ má právo na poskytnutie „Služieb“ od 14:00 hod. prvého dňa poskytnutia „Služieb“.2. “Klient“ je povinný riadne odovzdať po poskytnutí „Služieb“ príslušné izby „Hotelu“ najneskôr do 10:00 hod. dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak bude „Klient“ v omeškaní so splnením tejto povinnosti, bude povinný zaplatiť „Hotelu“ za každý deň omeškania cenu príslušných izieb podľa Cenníka vyveseného na recepcii a uverejnenú na internetovej stránke „Hotela“.3. Ak sa „Klient“ neubytoval do 24:00 hod. prvého dňa dohodnutého poskytnutia „Služieb“ a nebolo písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu dohodnuté inak, môže hotel zrušiť poskytnutie „Služieb“ „Klientovi“. O tom je „Hotel“ povinný „Klienta“ písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu informovať.4. „Hotelom“ potvrdené poskytnutie “Služieb“ je „Klient“ oprávnený jednostranne zrušiť.5. Za jednostranné zrušenie poskytnutia „Služieb“ je „Klient“ povinný zaplatiť „Hotelu“ storno poplatok za podmienok a vo výške uvedených v bode 6 tohto Článku.6. Stornopodmienky a stornopoplatky : Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne, prípadne telefonicky s následným písomným potvrdením 28 dní pred nástupom hostí. Dodávateľ je oprávnený účtovať za neuskutočnené alebo neskoro uskutočnené storno objednaných služieb nasledujúce storno-poplatky: 28 - 21 dní: 20% z ceny ubytovania 21 - 14 dní: 40% z ceny ubytovania 14 - 7 dní: 75% z ceny ubytovania 7 - 0 dni: 100% z ceny ubytovania Potvrdením objednávky klient (objednávateľ) akceptuje stornopoplatky a ostatné obchodné podmienky Stornopoplatok sa nebude účtovať, ak klient nemohol využiť objednané služby z vážnych dôvodov a preukáže sa  hodnoverným písomným potvrdením (vážne ochorenie a úmrtie/aj člena rodiny/, ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti). Nepriaznivé snehové a poveternostné podmienky nie sú dôvodom na neúčtovanie stornopoplatku.Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.2. Pobyt „Klientov v „Hoteli„ upravuje Ubytovací hotelový poriadok ktorý je pre nich záväzný. Ubytovací hotelový poriadok je umiestnený na recepcii „Hotela“ a v každej hotelovej izbe.3. Ak „Klient“ poskytne „Hotelu“ akékoľvek informácie o svojej platobnej alebo kreditnej karte, vrátane jej čísla, prejavuje tým zároveň súhlas s tým, aby „Hotel použil túto kartu na uspokojenie svojich peňažných nárokov voči „Klientovi, najmä“ z titulu zaplatenia splatnej ceny „Služieb“ a „storno poplatku.4. „Klienti“ doručením „Rezervácie“ „Hotelu“, jednostranného zrušenia poskytnutia „Služieb“, alebo ubytovaním v „Hoteli“ potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v hoteli Ostredok*** nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2012.