Hotel aktuálne funguje v režime  OP. Viac informácií najdete tu.

GDPR – Ochrana osobných údajov

Úvod

Spoločnosť Ostredok, s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou Ostredok, s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava, IČO:46905324, pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing.

Zásady a spôsob ochrany spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Ostredok, s.r.o.

Ďakujeme, že ste navštívili túto webovú stránku. Dúfame, že si užívate spoznávanie spoločnosti Ostredok, s.r.o. so sídlom Panónska 42, 851 01, IČO:46905324 a jej služieb. Spoločnosť Ostredok, s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete spôsobom popísaným nižšie.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou Ostredok, s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava, IČO:46905324, pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing. Spoločnosť Ostredok, s.r.o. je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku.

Pojmy

Výrazy „my“, „nami“, „naše“ „Ostredok, s.r.o.“ a „hotel Ostredok“ použité na tejto stránke sa vzťahujú na spoločnosť Ostredok, s.r.o. „Vy“ sa vzťahuje na osobu pristupujúcu a/alebo používajúcu našu webovú stránku. Ostredok, s.r.o. spracováva len tie osobné údaje, na ten ktorý konkrétny na ktorý tá ktorá osoba udelila výslovný súhlas s poukázaním na ustan. čl. 6 ods. 1., písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „GDPR“ a ustan. § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov…, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb Vám. Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, t.j. „predmetom spracúvania sú výlučne pohlavie, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailový a telefonický kontakt dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v písomnom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov; ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing, uvedené osobné údaje môže poskytovať inému prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet činnosti výhradne na účely priameho marketingu, a ak dotknutá osoba takto udelený súhlas odvolala s poukázaním na ustan. § 23 ods. 2. písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov. Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, zaradiť vás do našich súťaží alebo prieskumov, alebo Vás informovať o akciách a podujatiach v spoločnosti Ostredok, s.r.o., ktoré Vás zaujímajú. Chceme Vás ubezpečiť, že Ostredok, s.r.o. prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.

2. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách zákona.

3. Všetci oprávnený zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov Ostredok, s.r.o.

4. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva.

5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti. Tieto budú použité na poskytnutie, podporu a získanie spätnej väzby týkajúcej sa úrovne našich služieb a na zabránenie porušenie zabezpečenia, zákonov alebo našich zmluvných podmienok.

6. Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.

7. Spoločnosť Vaše osobné údaje môže poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak: si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy; alebo na ochranu práv spoločnosti Ostredok, s.r.o. alebo ich zákazníkov a verejnosti. – V niektorých obmedzených prípadoch môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje potenciálnym nadobúdateľom príslušnej spoločnosti Ostredok, s.r.o. za predpokladu, že sme právne zaistili zabezpečenie tajnosti a bezpečnosti týchto údajov, a že pri poskytnutí týchto osobných údajov naša spoločnosť dodržiava platné zákony a s týmito bola uzavretá zmluva o spracúvaní osobných údajov. – Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas alebo tento súhlas odvoláte.

8. Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť Vám odpovede na Vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie zlepšených a nových služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané zo všetkých systémov Ostredok, s.r.o., alebo budú vymazané až potom ako odvoláte udelený súhlas, písomným oznámením na adresu spoločnosti Ostredok, s.r.o, Panónska 42, 851 01 Bratislava, alebo e-mail: recepcia@ostredok.sk

9. Máme právo kedykoľvek vymazať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

10. Adresa, ak sa rozhodnete kontaktovať spoločnosť Ostredok, s.r.o. v prípade ďalších otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov: Ostredok, s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava, e-mailová adresa: recepcia@ostredok.sk,

11. Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie (jednoducho dostupné), aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť vaše osobné údaje spoločnosti Ostredok, s.r.o.

12. Preto pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami je potrebný súhlas, ktorý potvrdením udeľujete a výslovne súhlasíte so spracovaním vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie) spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov.

Záver

13. Ak od nás budete požadovať vykonanie určitej služby (t.z. súťaž, bulletine alebo informácie o nových službách a akciách atď.) budeme od vás požadovať dodatočné priame osobné údaje (meno, adresu a e-mailovú adresu). V tomto prípade si od vás vyžiadame váš výslovný súhlas so zhromažďovaním a použitím vašich osobných údajov. Tieto osobné údaje budú použité len na účely, na ktoré ste nám ich poskytli.

14. Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na adrese uvedenej v odseku č. 10 a radi vám pomôžeme s prípadnými otázkami.

Pre viac informácii, kontaktujte prosím recepciu Hotela Ostredok***.